Import

Gå til ordoversikt

Import refererer til innførsel av varer og tjenester fra utlandet. Som importør, er det ditt ansvar å sørge for full overholdelse av nødvendige krav. Les videre for mer informasjon!

Hva er import?

Import refererer til anskaffelse av varer og tjenester fra andre land.

Før du begynner med import fra utlandet, er det avgjørende å sette seg inn i gjeldende regelverk og de spesifikke kravene som gjelder for de varene du ønsker å importere.

De fleste forbruksvarer kan importeres til Norge uten behov for en importlisens eller spesielle tillatelser. Likevel kan visse varer og produktkategorier kreve registrering, godkjenning eller oppfylle spesielle produktkrav.

Som importør er det ditt ansvar å sikre at du overholder alle nødvendige krav.

Avgifter ved import

Som importør av varer, har du en plikt til å informere Tolletaten om importen.

Det er primært tre typer avgifter som kan påløpe ved import:

  • Toll
  • Merverdiavgift
  • Særavgifter

Hver vare er tilordnet et spesifikt varenummer i tolltariffen.

Tollbelagte varer

De fleste varer ved import er ikke underlagt tollavgifter. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel må det betales toll for kategorier som tekstiler, som for eksempel klær, og næringsmidler som inkluderer mat og drikkevarer.

Dersom en vare er underlagt tollavgift, må denne avgiften betales til tollmyndighetene ved tidspunktet for import.

Tollsatsene for næringsmidler kan variere i løpet av året, mens tollsatsen for klær avhenger av flere faktorer.

For å fastslå den nøyaktige tollsatsen, er det nødvendig å kjenne varenummeret i tolltariffen, som indikerer hvordan hver enkelt vare er klassifisert.

Merverdiavgift

Som hovedregel skal du melde fra om eller betale merverdiavgift (moms) for alle varer du importerer til Norge, selv om du ikke betaler toll på varene.

Stortinget i Norge fastsetter årlig satsen for merverdiavgiften, som beregnes ut fra tollverdien. Den generelle satsen for merverdiavgiften er på 25%, mens den er 15% for matvarer.

Det er viktig å være oppmerksom på at tollkostnader og eventuelle særavgifter som du må betale ved fortolling, også inkluderes i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften

Særavgifter

Noen varer pålegges særavgifter, som Stortinget fastsetter årlig. Satser og metoder for å beregne særavgifter kan variere.

Hvis den varen du planlegger å importere er underlagt en særavgift, er det nødvendig å sette seg grundig inn i reglene som gjelder for denne spesifikke særavgiften.

Særavgifter er ekstra avgifter som pålegges bestemte typer varer, ut over vanlig merverdiavgift og toll.

Formålet med særavgifter kan variere, og de brukes ofte for å regulere forbruket av spesifikke varer, som alkohol, tobakk eller drivstoff.

Satsene for særavgifter fastsettes av Stortinget i årlige budsjetter, og hvordan avgiftene beregnes kan avhenge av varens art og mengde.

Det er viktig å være oppmerksom på at særavgifter kan utgjøre betydelige kostnader for importører av visse varer, og derfor bør du nøye sette deg inn i regelverket for å unngå eventuelle overraskelser ved import.

Tollager for importerte varer

Når du bestiller varer fra utlandet, blir de vanligvis levert av en transportør som plasserer dem på et tollager ved ankomst.

Tollageret er ikke et lager som tilhører Tolletaten, men derimot en godkjent lagringsplass som er under tilsyn av Tolletaten. Her oppbevares varene inntil de er fortollet.

Normalt kan en speditør ta seg av fortollingsprosessen for deg. En speditør er en profesjonell som kan håndtere transport, tollklarering og lignende på vegne av andre.

Speditøren sender elektronisk informasjon til Tolletatens fortollingssystem, kjent som TVINN, for å deklarere varene.

Både deklarasjonen fra speditøren og tilbakemeldingen fra Tolletaten foregår elektronisk. Dette betyr at verken importøren eller speditøren behøver å møte fysisk opp hos Tolletaten for å foreta deklarasjonen.

Selv når du bruker en speditør, er du som importør ansvarlig for at importen og fortollingen blir gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk.

Tollfritak

Norge har etablert frihandelsavtaler med flere land, inkludert medlemmer av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Disse avtalene sikrer i mange tilfeller reduserte tollsatser eller tollfritak for varer som kommer fra avtalelandene.

Som følge av disse frihandelsavtalene kan varer som normalt ville bli belastet med tollavgifter i hovedsak nyte godt av reduserte tollsatser eller tollfritak, forutsatt at varene er omfattet av en slik frihandelsavtale.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om toll kan være redusert eller ikke gjelder, kan det fortsatt eksistere andre regler og avgifter som gjelder for spesifikke typer varer.

For eksempel er det viktig å merke seg at frihandelsavtaler ikke påvirker merverdiavgift og eventuelle særavgifter.

Disse avgiftene må fremdeles betales i samsvar med nasjonale forskrifter og satser, selv om tollbelastningen er redusert eller eliminert som følge av frihandelsavtalen.

Det er derfor essensielt å være kjent med hele avgiftsstrukturen for importerte varer.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto