Toll

Gå til ordoversikt

Hva er toll? Toll er en avgift som pålegges varer når du importerer varer fra utlandet. Få innsikt i toll og tollregler her.

Hva er toll?

Toll er en avgift som pålegges varer når de krysser internasjonale grenser, typisk ved import til et land.

Denne avgiften bidrar til å regulere handel ved å generere statsinntekter og beskytte innenriks industrier mot billigere import. Toll sikrer også at importerte varer overholder lokale standarder og lovgivning.

I Norge beregnes toll og merverdiavgift (moms) basert på varenes verdi, type og opprinnelse. Tollsatser varierer avhengig av varen og er spesifisert i den norske tolltariffen.

Å forstå og overholde disse tollreglene er essensielt for alle virksomheter som importerer til eller eksporterer fra Norge, for å sikre en knirkefri og lovlig handelsprosess.

Korrekt forståelse og håndtering av disse tollreglene er avgjørende for effektiv handel og transport av varer til og fra Norge.

Tollregler

Tollregler varierer fra land til land og er en integrert del av nasjonens handelspolitikk.

I Norge, som er medlem av EØS og EFTA, men ikke EU, har tollreglene spesielle nyanser som reflekterer landets unike posisjon i det globale handelssystemet.

Forskjellige typer tollavgifter i Norge

  • Innførselstoll: Dette er en skatt på varer som importeres til Norge. Satser avhenger av varens type og opprinnelsesland. Importtoll bidrar til å regulere markedet og kan beskytte innenriks industrier mot utenlandsk konkurranse.
  • Utførselstoll: Selv om det er sjeldent, kan Norge velge å pålegge toll på visse eksporterte varer. Dette kan være et verktøy i spesifikke økonomiske strategier eller handelspolitikker.
  • Transittoll: Denne tollen pålegges varer som passerer gjennom Norge, men som ikke er ment for bruk eller salg i landet. Denne formen for toll er imidlertid ikke utbredt.
  • Fiskaltoll: Dette er toll som hovedsakelig brukes til å generere inntekter for staten. Det kan være på varer som sukker, kaffe og alkohol, som ofte er underlagt høyere tollsatser på grunn av deres forbruksnatur og potensiale for å generere betydelige skatteinntekter.
  • Beskyttelsestoll: Brukes for å beskytte spesifikke norske industrier mot internasjonal konkurranse. Dette kan være i form av høyere tollsatser på importerte varer som konkurrerer direkte med innenriksprodukter.
  • Antidumpingtoll og Kompenserende toll: Disse typene av tollavgifter er designet for å bekjempe urettferdige handelspraksiser, som når utenlandske selskaper selger varer til priser som er lavere enn produksjonskostnadene (dumping) eller mottar urettferdige subsidier fra sine regjeringer. Disse avgiftene sikrer rettferdig konkurranse og beskytter innenriksselskaper.

Hva er et tollområde?

Et tollområde er typisk et geografisk definert område hvor en nasjons tolllovgivning og regler gjelder. I de fleste tilfeller tilsvarer et tollområde et lands politiske grenser. Det er imidlertid noen unntak, og Norge er et slikt eksempel.

Det norske tollområdet omfatter det norske fastlandet og territorialfarvannet. Dette betyr at det norske tollområdet ikke omfatter Svalbard, Jan Mayen eller Norges biland.

Disse forskjellige reglene reflekterer hensynet til områdenes spesifikke behov og status, enten det dreier seg om internasjonale traktatforpliktelser, geografisk isolering, miljøbeskyttelse eller andre unike operative og logistiske utfordringer.

Hva er EFTA?

EFTA, Den europeiske frihandelsforeningen, består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, og jobber for å fremme frihandel og økonomisk samarbeid.

Medlemskapet gir Norge tilgang til unike frihandelsavtaler med land utenfor EU, noe som betydelig utvider handelsmulighetene.

Mens Norge nyter godt av det indre EU-markedet gjennom EØS-avtalen, gir EFTA også mulighet for handelsmessig uavhengighet.

I forhold til toll, tillater EFTA-medlemskapet Norge å forhandle egne tollsatser og -regler med land utenfor EU.

Dette betyr at Norge har en viss fleksibilitet til å tilpasse sine tollsatser for å støtte nasjonale økonomiske mål, noe som kan være forskjellig fra EUs tollpolitikk.

Hva er EØS?

EØS, Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet, er en avtale som involverer EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Denne avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, noe som betyr fri bevegelse av varer og tjenester.

Selv om Norge dermed overholder mange EU-standarder, noe som letter handelen innenfor EU, beholder landet fortsatt en viss grad av autonomi i sin handelspolitikk.

EØS-avtalen er sentral for Norges økonomiske strategi, da den kombinerer fordelene med tilgang til EUs indre marked med en viss grad av uavhengighet i handelspolitikken.

Handel med varer med EU

Selv om Norge ikke er en del av EU, gir EØS-avtalen Norge tilgang til EUs indre marked. Dette innebærer deltakelse i fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer innenfor EU/EØS-området.

Generelt er det ingen toll på handel mellom Norge og EU, hvis de relevante opprinnelsesreglene er å overholde.

Disse reglene krever at varer må oppfylle spesifikke kriterier for å kvalifisere for tollfrihet, som å være fullstendig produsert i Norge eller EU, eller ha gjennomgått vesentlig bearbeiding innenfor disse områdene, dette må dokumenteres korrekt.

Varer som ikke oppfyller disse opprinnelsesreglene eller er importert fra land utenfor EU/EØS, vil ikke være berettiget til tollfri behandling og kan være underlagt nasjonale tollsatser og -prosedyrer.

Hva er forskjellen mellom toll og moms

Moms og toll er to forskjellige typer avgifter.

Merverdiavgift er en avgift som pålegges nesten alle typer kjøp og salg i Norge. Denne avgiften gjelder både for varer og tjenester, uansett om de er produsert i Norge eller importert. Formålet med moms er å bidra til statskassen, og den er en fast prosentsats av salgsprisen.

Toll er annerledes, ettersom den spesifikt gjelder for varer som importeres fra land utenfor EØS. Formålet med toll er å regulere internasjonal handel, beskytte norske industrier mot utenlandsk konkurranse, og skaffe inntekter til staten.

Hovedforskjellen mellom de to ligger i deres anvendelsesområde: Mens moms er en vanlig forbruksavgift innenfor Norge, påvirker toll primært varer som krysser landets grenser.

Håndter dine tollpapirer i Shipmondo

Med en Shipmondo-konto kan du enkelt håndtere dine tollpapirer elektronisk under opprettelsen av forsendelsen.

Du vil automatisk bli bedt om å fylle ut relevante papirer, og på denne måten sikres det at informasjonen på dokumentene er korrekt.

Vær også oppmerksom på dine varebeskrivelser i tollpapirene, da nøyaktige og detaljerte beskrivelser er viktige for en smidig tollbehandling.

Automatiser din tolldeklarasjon

En tolldeklarasjon er et viktig tollpapir, som du skal fylle ut og sende med din forsendelse ved eksport.

Tollvesenet i mottakerlandet trenger tolldeklarasjonen for å kunne verifisere innholdet og verdien av din forsendelse.

Utfylling av tollpapirer kan være en tung og tidkrevende prosess, spesielt når du har mange eksportforsendelser.

Med Shipmondo kan du automatisere din tolldeklarasjon og opprette en forsendelsesmal, hvor dine tollinformasjoner lagres, så de er forhåndsutfylt til neste gang du skal importere eller eksportere varer.

Dette sikrer en effektiv og nøyaktig håndtering av dine tollinformasjoner og bidrar til raskere tollbehandling når pakkene dine passerer tollmyndighetene.

Start med forsendelser i løpet av minutter

Opprett en gratiskonto og du er klar til å komme i gang

Opprett en gratiskonto