Tull

Gå till ordöversikt

Vad är tull? Tull är en skatt som tas ut på import av varor från länder utanför EU. Här får du reda på mer om tull, tullhandlingar och tullbestämmelser.

Vad är tull?

Tull är en extra skatt som staten lägger på en vara eller tjänst vid import, vilket innebär att tullavgifter endast är betalbara när man köper varor från länder som inte är med i EU.

Tull kan delas in i två typer: specifik tull och värdetull. Specifik tull är en fast avgift per importerad vara, medan värdetull tas ut som en procentandel av varans värde.

Tullbestämmelser

Tullavgifter kan kategoriseras i två typer: specifik tull, som är en fast avgift per importerad vara och värdetull, som beräknas som en procentandel av varans värde.

Reglerna för tullavgifter varierar från land till land, eftersom varje land reglerar sina egna tullbestämmelser. Dessutom varierar tullavgiftens storlek beroende på de varor som importeras.

För att motverka konkurrensskada mot europeiska företag kan EU under vissa omständigheter införa antidumpningstullar på varor från tredjeländer.

Detta för att säkerställa att europeiska företag inte konkurreras ut på den europeiska marknaden.

Varför och när behöver du betala tull?

Tull måste betalas av både företag och privatpersoner när de köper varor från länder utanför EU, som USA eller Kina. Dessa länder kallas även för tredjeländer.

Syftet med tullavgiften är bland annat att skydda den inhemska marknaden genom att jämställa kostnaderna för importerade varor med de som produceras inom EU.

Tullavgiften beräknas utifrån en varas tullvärde och tullsats. Tullvärdet är varans pris plus frakt- och försäkringskostnader fram till EU:s gräns.

Tullsatsen beror på varans varukod. Du som har ett momsregistrerat företag betalar moms till Skatteverket och du som inte har ett momsregistrerat företag betalar moms direkt till Tullverket.

Om ett företag vill handla med ett tredjeland krävs det att de registrerar sig som importör och/eller exportör hos EU:s register över ekonomiska aktörer, EORI (Economic Operator Registration and Identification), och får ett EORI-nummer.

Tullunion

EU benämns som en tullunion, som fungerar enligt en gemensam uppsättning regler avseende tull.

Tullunionen är en grundläggande del av EU:s handelspolitik. Den innefattar inte bara en gemensam tullpolicy gentemot icke-EU-länder utan erbjuder även betydande fördelar för handeln mellan medlemsstaterna.

Inom en tullunion rör sig varor fritt mellan medlemsstaterna utan påförande av tullavgifter på varor som handlas inom EU:s gränser.

I praktiken innebär detta att tullmyndigheterna i alla 27 EU-länder arbetar tillsammans som en enda part.

Dessutom har EU också ingått särskilda tullavtal med flera icke-EU-länder, som Island, Schweiz, Turkiet och Grönland.

Dessa avtal är kända som tullpreferenser och resulterar i minskade eller borttagna tullavgifter inom specifika områden.

Vad är skillnaden mellan tull och moms?

Både moms och tull är avgifter som tas ut på handel och export/import, men de skiljer sig åt ordentligt i vissa aspekter.

Moms är en avgift på försäljning av varor och tjänster inom ett specifikt område och samlas vanligtvis in av de företag som säljer varorna eller tjänsterna.

Tull är å andra sidan en avgift på import eller export av varor mellan länder som betalas av personen eller företaget som importerar eller exporterar varorna.

Båda avgifterna tjänar olika syften och tas ut vid olika tillfällen och i olika situationer.

Vi har samlat en serie råd om momsregler i EU, och hur man bäst hanterar och förstår dem för att säkerställa korrekt momsavstämning och efterlevnad av gällande regler.

Hantera dina tullhandlingar med Shipmondo

Med ett Shipmondo-konto kan du enkelt hantera dina tullhandlingar elektroniskt samtidigt som du upprättar försändelsen.

Du blir automatiskt uppmanad att fylla i de relevanta dokumenten, vilket säkerställer att informationen på dokumenten är korrekt.

Var också noga med dina produktbeskrivningar i tullhandlingarna, eftersom precisa och detaljerade beskrivningar är viktiga för en smidig tullprocess.

Automatisera din tulldeklaration

En tulldeklaration är ett viktigt tullformulär som du måste fylla i och inkludera med din försändelse vid export.

Tullmyndigheterna i mottagarlandet behöver tulldeklarationen för att verifiera innehållet och värdet på din försändelse.

Att fylla i tullhandlingar kan vara en jobbig och tidskrävande process, särskilt när du har många exportförsändelser.

Med Shipmondo kan du automatisera din tulldeklaration och skapa en fraktmall där din tullinformation sparas, så att den är ifylld i förväg nästa gång du behöver importera eller exportera varor.

Detta säkerställer effektiv och korrekt hantering av din tullinformation och bidrar till snabbare tullhantering när dina paket passerar genom tullmyndigheterna.

Börja skicka på bara några minuter

Skapa ett konto gratis så är du redo att köra igång

Skapa ett gratis konto